UTSJOKI ON VUODEN RAJAKUNTA 2015

8.1.2015

Utsjoki valittiin Vuoden Rajakunnaksi 2015, nimitys myönnettiin nyt 14. kerran. Perusteluissa todetaan mm, että Utsjoki on onnistunut turvaamaan kattavat ja laadukkaat peruspalvelut sekä toimeentulon edellytykset kuntalaisilleen tekemällä jo vuosikymmenten ajan monipuolista yhteistyötä rajan yli Norjan puolella sijaitsevien naapurikuntiensa kanssa. Yhteistyön tuloksena rajakunnat muodostavat kehittyvän Tenonjokilaakson kulttuuri- ja talousalueen. Rajakauppa ja Norjan vienti ovat keskeisiä Utsjoen elinkeinoelämässä, Karigasniemen ja Nuorgamin kylien asukkaista suuri osa saa siitä toimeentulonsa ja sen ansiosta myös kyläläisten palvelut kyetään säilyttämään hyvällä tasolla. Yhteistyö on tiivistä ja monipuolista myös sosiaali-, sivistys- ja vapaa-ajantoimen palveluiden järjestämisessä ja mm. saamen kielen osaamista ja kulttuuriin tuntemusta on edistetty yhdessä rajanaapurien kesken.

Jo 25 vuotta on jatkunut pelastustoimen yhteistyö, jonka seurauksena kalustot on yhdenmukaistettu ja  pelastustoiminta turvattu sopimuksin Utsjoen sekä Karasjoen ja Tanan kuntien kanssa Norjan puolella. Pelastustoimen tehtäviä rajan yli on säännöllisesti puolin ja toisin.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisessä vakiintunutta yhteistyötä tehdään Karasjoen lasten- ja nuorten psykiatrian poliklinikan kanssa. Asiakas voi käydä terveyskeskuksen tai erkoissairaanhoidon lähetteellä vastaanotolla Karasjoella, mutta palveluja on saatavilla myös Utsjoella, jossa klinikan työryhmä vierailee kerran kuukaudessa.

Utsjoelle valmistui viime kesänä uusi terveyskeskus sekä tehostetun palveluasumisen yksikkö muistisairaille. Samaan ympäristöön on jo aikaisemmin rakennettu ASPA:n asumispalvelutalo (2010), Vanhustentalo ry:n palveluasuntoja (2001) sekä avopalvelu- ja vuodeosasto (1996). Uudet ja ajanmukaiset tilat osana aikaisemmin valmistunutta kokonaisuutta antavat laajat mahdollisuudet rajan yli tehtävään yhteistyöhön niin palveluasumisen kuin terveyden- ja sairaanhoidonkin osalta.

Tärkeänä ja virkistävänä rajayhteistyön muotona koetaan ikäihmisten tapaamiset 'Nabo(naapuri)treffeillä', vuoroin Norjan Karasjoella, vuoroin Utsjoen Karigasniemellä.  Tapaamisten järjestelyissä ovat mukana Utsjoen kotipalvelu, Karasjoen Frivilligcenter ja seurakunta. Utsjoella toteutetaan lisäksi ikäihmisten perhehoitoa ja kunnassa onkin maan ensimmäinen ja ainoa saamenkielinen ikäihmisten perhehoitaja.

Sivistystoimen osalta merkittävä rajayhteistyön muoto on Utsjokisuun ja Sirman koulujen yhteisopetus vuosiluokilla 0 - 6. Keskiviikkoisin Utsjokisuun koulun oppilaat ovat Sirman koululla Norjan puolella ja Sirman koulun oppilaat taas torstaisin opettajineen Utsjokisuun koululla. Yhteisopetuksen tarkoituksena on edistää yhdessä saamen kieltä, kulttuuria ja itsetuntoa sekä opettaa oppilaita kunnioittamaan lähiympäristöä molemmin puolin rajaa ja luoda uusia sosiaalisia suhteita. Molemmille yhteisiä aineita ovat saame, norja, suomi, ympäristöoppi, matematiikka, musiikki ja liikunta.

Utsjoella on myös käynnistysvaiheessa Ailikas-keskus, jonka yhtenä tehtävänä on vapaa-ajantoimintaan liittyvä rajat ylittävä yhteistyö. Keskuksen kautta mm. saamen kielen opetukseen, saamelaiskäsitöihin ja saamelaismusiikkiin liittyvä yhteistyö on vahvistumassa.

Kokonaisuutena Utsjoki ja Norjan puolen rajakunnat muodostavat voimistuvan Tenonjokilaakson kulttuuri- ja talousalueen, jossa elinkeinoelämän näkökulmasta Utsjoen kunta ja erityisesti Kariganiemen ja Nuorgamin kylät ovat rajakaupan keskuksia, joille rajakauppa tuo toimeentulon ja säilyttää samalla kyläläisten palvelut hyvällä tasolla. Kunta onkin kehittämässä Utsjoki-mallia, jonka tarkoituksena on vahvistaa näitä lähipalvelukeskuksia ja tehdä niistä vetovoimaisia asumis- ja työskentelypaikkoja.

Vuoden Rajakunnan valinnan tekee aluehallintovirastojen esitysten pohjalta 3-henkinen raati. Siihen kuuluvat maakuntaneuvos Pekka Nousiainen, valtioneuvos Riitta Uosukainen ja Rajaseutuliiton puheenjohtaja, valtiopäiväneuvos Matti Väistö.

Nimeämällä Vuoden Rajakunnan Rajaseutuliitto r.y. haluaa antaa vuosittain tunnustuksen rajaseutukunnalle, joka on kehittynyt elinvoimaiseksi ja tulevaisuuteen uskovaksi asuin-, työ- ja kasvuympäristöksi asukkailleen.

Vuoden Rajakunnan 2015 kotisivulle www.utsjoki.fi