Hakemuksen täytön yhteydessä usein kysyttyä

 1. Kuka on opintoapurahan hakijana?
  Hakijana on aina opiskelija, eivät vanhemmat. Opiskelija allekirjoittaa hakemuksen.

 2. Kenen nimellä ja mistä virkatodistus tai ote väestötietojärjestelmästä hankitaan?
  Virkatodistus tai ote väestötietojärjestelmästä otetaan huoltajan nimellä siten, että kaikki perheen lapset, myös täysi-ikäiset, ovat todistuksessa mukana. Todistuksesta täytyy ilmetä vanhempien ja lasten henkilötiedot, koti- ja syntymäkunta sekä kansalaisuus. Asiakirja pyydetään opintoapurahaa varten. 

  Otteen väestötietojärjestelmästä yllä mainituin tiedoin saa Digi- ja väestötietovirastosta www.dvv.fi (entinen maistraatti). Huomaa, että kyseessä EI ole asukasluettelo.

  Ote väestötietojärjestelmästä on tilattavissa myös www.suomi.fi -palvelun kautta.

  Seurakuntaan kuuluva voi tilata virkatodistuksen myös kirkkoherranvirastosta. Muista tarkistaa viraston aukioloaika.

  Mainitse asiakirjaa tilatessasi, mitä tietoja tarvitset. Virkatodistus sekä ote väestötietojärjestelmästä ovat maksullisia.

  Täysi-ikäinen, itsenäisesti omassa taloudessaan asuva voi tilata todistuksen omalla nimellään, mutta suositus on tässäkin tapauksessa ottaa se vanhemman nimellä, jotta siinä näkyvät myös sisarukset.
   
 3. Minkä koulutodistuksen jäljennös laitetaan hakemuksen liitteeksi?
  Jos on juuri aloittanut toisen asteen opiskelun peruskoulun jälkeen, liitteenä on kopio peruskoulun päättötodistuksesta.

  Jos jatkaa jo aiemmin aloitettua toisen asteen opiskelua, liitteeksi laitetaan kopio tähänastisista opintosuorituksista, esimerkiksi ote opintokortista tai opintosuoritusrekisteristä.
   
 4. Mistä saa opintokortin jäljennöksen ja koulun läsnäolotodistuksen (opiskelutodistuksen)?
  Oppilaitoksen kansliasta tai opinto-ohjaajalta.
   
 5. Minkä vuoden tulot ilmoitetaan?
  Pääsääntöisesti tuloiksi merkitään edellisen vuoden (2019) esitäytetyn veroilmoituksen tai verotuspäätöksen mukaiset tulot. Näin erityisesti silloin, jos tuloissa ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia kuluvan vuoden tuloihin verrattuna.

  Jos kuitenkin tuloissa on tapahtunut selvä muutos esim. työttömyyden, lomautuksen, irtisanomisen, avioeron, sairauden, eläkkeelle siirtymisen tai muun syyn seurauksena, merkitään tuloiksi kuluvan vuoden arvioidut tulot. Tällöin hakemuksessa on mainittava, että tulot ovat kuluvalta vuodelta ja todiste muutoksesta liitettävä hakemukseen (esim. kopio Kelan päätöksestä).

  Mikäli vanhemmat ovat eronneet ja vaikka heillä on yhteishuoltajuus, merkataan se vanhempi, jonka luona lapsi asuu, yksinhuoltajaksi. Lisätietoja kohdassa voi tarvittaessa selvittää, mikäli lasten huolto on järjestetty muulla tavalla. Muualla asuvan vanhemman tulot merkitään ko. isän/äidin tuloiksi. Mikäli vanhemmalla, jonka luona hakija asuu, on uusi puoliso, on asiasta mainittava. Mikäli isällä tai äidillä ei ole lainkaan tuloja, on syy tähän selitettävä lyhyesti.

  Tuloja ovat esim. palkka, ansiosidonnainen työttömyyskorvaus, peruspäiväraha, opintoraha, eläke, sairauspäiväraha, elinkeinotulo, maataloustulo, pääomatulo. Nettotulo tarkoittaa tilille maksettua summaa, kun verot ym. maksut tulosta on vähennetty.
   
 6. Miten varallisuus kirjataan?
  Varallisuuteen kuuluvat perheen omistama asunto-osake tai omakotitalo, auto, mökki, mahdolliset talletukset, sijoitukset yms. Verottaja ei enää ilmoita verotuspäätöksessään omaisuuden arvoa, joten hakemuksen kohtaan merkitään käypä arvo. Kiinteistön verotusarvo on suuntaa-antava ja se näkyy kiinteistöverolipusta.
   
 7. ”Muut asiat, joilla hakija katsoo olevan vaikutusta apurahan myöntämiseen”
  Tässä on tarpeen mainita lyhyesti esim. työttömyys, velkasaneeraus, sairauden aiheuttama vaikutus perheen toimeentuloon sekä perheen arkea kuormittavat muut asiat tai muut erityiset ongelmat. Esim. pitkät etäisyydet kodin ja koulun välillä tai julkisen liikenteen sopimattomuus. Nämä mahdolliset tiedot vain lyhyesti.
   
 8. Jos postimerkkejä on kuoren päällä liian vähän, mitä hakemukselle tapahtuu?
  Kuten hakuohjeissa mainitaan, vajailla postimerkeillä varustettua hakemusta ei lunasteta, joten posti joko palauttaa sen, jos lähettäjän yhteystiedot ovat kuoren päällä tai sitten posti hävittää sen.
   
 9. Mitä hakemukselle tapahtuu, jos vaadittava liite puuttuu?
  Hakemus hylätään eikä sitä siis oteta huomioon päätöksiä tehtäessä. Huomaa, että myös allekirjoitettu hakemuslomake on liitteiden lisäksi lähetettävä postitse.
   
 10. Jos hakemus tulee myöhässä, otetaanko se huomioon?
  Postileima ratkaisee hakemuksen hyväksymisen. Jos kuori on leimattu viimeisenä ilmoitettuna hakupäivänä, se otetaan vielä huomioon. Varminta on lähettää hakemus hyvissä ajoin ennen viimeistä päivää.
   
 11. Jos saman perheen lapsista joku on muuttanut kirjansa opiskelupaikkakunnalle  ja toinen on edelleen kotikunnan kirjoissa, voiko kumpikin opiskelija hakea apurahaa?
  Ei voi. Samasta perheestä vain yksi opiskelija kerrallaan voi hakea apurahaa.
   
 12. Jos on muuttanut muualta opiskelemaan rajaseutukunnan oppilaitokseen, voiko hakea opintoapurahaa?
  Ei voi. Opintoapurahat on tarkoitettu Rajaseutu ry:n toiminta-alueen kunnista kotoisin oleville nuorille.
   
 13. Voiko hakemuksen täyttää käsin?  
  Jatkokäsittelyyn otetaan vain hakemukset, joiden tiedot on syötetty Rajaseutu ry:n hakujärjestelmässä https://www.rajaseutu.fi/toiminta/opinto-apurahat.  Mikäli mitään mahdollisuutta tulostaa valmiiksi täytetty hakulomake (vrt. koulu, kirjasto, työpaikka jne.) ei ole, voi hakulomakkeen saada Rajaseututoimistosta ja täyttää käsin, kunhan tiedot on syötetty järjestelmään.